قوانین و مقررات

  • کلیه قیمتها بر حسب تومان است.
  • سرویسهای فوق مربوط به کاربران جدید و تمدید می باشد.
  • مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 200,000 ريال بوده و در صورت درخواست مشترک هزینه مذکور به عهده وی خواهد بود.
  • ترافیک اضافه خریداری شده در هر دوره توسط مشترک، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.
  • به قیمت پایه کلیه سرویسها %9 (مالیات بر ارزش افزوده) اضافه خواهد گردید.
  • به منظور احراز هویت کاربران و در راستای فعال سازی سرویس خریداری شده ،کاربر ملزم به ارسال تصویر کارت ملی در کنار مالک کارت به شرکت گسترش ارتباطات مبنا میباشد.