تعرفه های سرویس

نام سرویس مدت حجم سرعت قیمت(ریال)
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۵ گيگ یک ماهه ۵ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۱۵ گيگ یک ماهه ۱۵ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۳۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۴۰ گيگ یک ماهه ۴۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۷۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۹۰ گيگ یک ماهه ۹۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۲۰ گيگ سه ماهه ۲۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۶۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۳۰ گيگ سه ماهه ۳۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۸۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۷۰ گيگ سه ماهه ۷۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱,۵۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۱۵۰ گيگ سه ماهه ۱۵۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۲۱۰ گيگ سه ماهه ۲۱۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۲,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۲۰ گيگ شش ماهه ۲۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۷۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۳۰ گيگ شش ماهه ۳۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۷۰ گيگ شش ماهه ۷۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱,۷۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۱۵۰ گيگ شش ماهه ۱۵۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۳,۲۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۲۵۰ گيگ شش ماهه ۲۵۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۵,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۲۰ گيگ دوازده ماهه ۲۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۹۹۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۶۰ گيگ دوازده ماهه ۶۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۷۲ گيگ دوازده ماهه ۷۲ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۲,۳۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۱۲۰ گيگ دوازده ماهه ۱۲۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۳,۴۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۲۷۰ گيگ دوازده ماهه ۲۷۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۶,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۵۰۰ گيگ دوازده ماهه ۵۰۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۹,۹۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۱۰۰۰ گيگ دوازده ماهه ۱۰۰۰ گیگابایت ۴۰ مگابیت ۱۷,۹۹۹,۰۰۰
  • تعرفه های مندرج در جدول فوق جهت تمدید سرویس TD-LTE می باشد در صورتی که در حال حاضر سرویس TD-LTE تهیه نکرده اید میتوانید با شماره 1533 تماس حاصل فرمائید.
  • به قیمت پایه کلیه سرویسها %9 (مالیات بر ارزش افزوده) اضافه خواهد گردید.